Leveringsvoorwaarden Zadelopstang:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en op alle overeenkomsten van Zadelopstang.nl. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, waarbij de betreffende afwijking van de voorwaarden duidelijk wordt omschreven. Een dergelijke afwijking van deze voorwaarden zal te allen tijde slechts kunnen gelden voor individuele bepalingen en zal nimmer als gevolg hebben dat de voorwaarden als geheel niet van toepassing zijn.

2. Het accepteren van een aanbieding of wel het doen van een bestelling houdt in dat u de voorwaarden aanvaardt.

Aanbiedingen / Betalingen:

3. Aanbiedingen door Zadelopstang.nl gedaan zijn vrijblijvend. Voor fouten voorkomend in de aanbiedingen op de Site van Zadelopstang.nlis Zadelopstang.nl op geen enkele wijze aansprakelijk. Zadelopstang.nl.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

4. De vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5. Betaling dient te geschieden bij overmaking vooraf .

Overeenkomst:

6. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Zadelopstang.nl is vermeld en dit door Zadelopstang.nl schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

7. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een gegeven opdracht/bestelling is geaccepteerd door Zadelopstang.nl. Zadelopstang.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zadelopstang.nl u dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

8. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, als u al het geen op grond van de overeenkomst van Zadelopstang.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van aflevering.

9. Zadelopstang.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door U dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Zadelopstang.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Zadelopstang.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Levering:

11. De levering van de producten geschiedt van maandag t/m vrijdag door een koerier.

12. De producten kunnen niet worden afgehaald.

13. De geleverde productendoor Zadelopstang.nl voorzien van handleidingen.

14. De verzendkosten worden aan u doorberekend middels de aankoopnota.

15. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Zadelopstang.nl hiervan in kennis te stellen en het bestelde direct met de koerier te retourneren.

16. Zadelopstang.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw opdracht gebruik te maken van derden.

Garantie / Aansprakelijkheid:

17. Zadelopstang.nl hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merkgebonden. Voor een aantal onderdelen zoals kettingen, tandwielen, binnen-buiten banden, pendalen en zadels is een beperkte garantie van kracht; die komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel zal de mening van Zadelopstang.nl doorslaggevend zijn. Garantie claims worden op afspraak afgehandeld in onze magazijn te Groningen.Tevens dient bij de garantie aanvraag een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen, van en naar Zadelopstang.nl, zijn voor uw rekening. De kosten onder de 10 kg zijn momenteel € 6,75 per zending.

18. Voor de fabrieksgarantie kunt u terecht bij zadelopstang.nl, dus alleen bij ons te verhalen. Mocht u het ergens anders laten repareren dan vervalt de garantie op dat onderdeel, kosten van eventuele reparaties van derden worden niet door ons vergoedt. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zadelopstang.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

19. Zadelopstang.nl is niet aansprakelijk voor de door de klant zelf foutief bestelde accessoires
Communicatie:

20. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zadelopstang.nl, dan wel tussen Zadelopstang.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zadelopstang.nl niet aansprakelijk.

Toepasselijk recht:

21. Op alle overeenkomsten, bestellingen, aanbiedingen en verplichtingen, als mede op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

22. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen aanhangig worden gemaakt aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.